سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:
مدیر عامل تامین سرمایه امید تشریح کرد:
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:
با استقبال کم نظیر سرمایه گذاران